Das Landjugendlied

1. Strophe 2. Strophe
Liek' dör de Wält löpp use Patt,
we willt ok liekut gohen.
Un is dat Läwen stur un hart,
et mott us doch gerohen.

Refrain: Wann't Krüz ....
Liek dör de Wält noh olde Ort
sik fromm un flietig rögen,
dat Hate week un wohr dat Wort,
gärn gewen un gärn plögen.

Refrain: Wann't Krüz ....
   
3. Strophe Refrain:
Liek dör de Wält in Glück un Not,
in Sünnenschien und Regen.
De Härgott helpt, he günnt us Brot
un giff de Saot den Segen.

Refrain: Wann't Krüz ....
Wann't Krüz hoch öwert Dagwerk steiht,
wann jung un olt tohoope geiht,
un alle sett'd den Ploog dovör,
kaomt wi wall dör.

 
Text: M. Mönchtegeder
Weise: Fritz Helmkamp, Meppen

 

 

© 2011 Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Osnabrück